kleine tentenveldZegenoordZegenoordZegenoordtijdelijk tbv ZegenoordZegenoordZegenoord

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1, Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Kampeermiddel: tent, vouwwagen, kampeerauto/camper < 6,5m , 1-assige toercaravan, e.d.;

 2. Staanplaats: een natuurkampeerplaats die voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 4 weken (27 nachten) beschikbaar is voor een kampeermiddel.

 3. Trekkersplek: De trekkersplekken kunnen vooraf niet gereserveerd worden. Deze plekken zijn alleen bedoeld voor gasten die te voet of per fiets komen. Het is toegestaan om met maximaal 6 personen op een trekkersplek verblijven, voor de maximale verblijfsduur van 3 nachten.

 4. Recreant: degene die met Stichting Goed Kamp een overeenkomst inzake een staanplaats aangaat;

 5. Overeenkomst: de tussen een recreant en Stichting Goed Kamp gesloten overeenkomst komt tot stand op het moment dat Stichting Goed Kamp de reservering/overeenkomst heeft bevestigd en/of wanneer de recreant gebruik maakt van een natuurkampeerplaats op een van de natuurkampeerterrein van Stichting Goed Kamp;

 6. Overeengekomen kampeertarief: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de staanplaats en het gebruik van de voorzieningen die in verband staan met het gebruik van de standplaats en het gebruik van een parkeerplaats.

 7. Informatie: (digitaal zie ook : www.goedkamp.nl) aangereikte gegevens over het gebruik van de staanplaats en het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels omtrent het specifieke kampeerterrein van Stichting Goed Kamp;

 8. Annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant vóór de ingangsdatum van het verblijf conform de annuleringsvoorwaarden;

 9. Reserveren Kampeerterrein Zegenoord Een staanplaats kan van tevoren gereserveerd worden zie:                                                              www.goedkamp.nl/zegenoord/reserveren

 10. Reserveren Kampeerterrein Ruigenhoek: Op de dag van bedoelde aankomst kunt u na 9 uur bellen om te vragen of er plaats is. Is er plaats dan wordt die voor u vrijgehouden tot 21 uur op dezelfde dag. 

         Artikel 2, Algemeen:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de kampeerplaatsen die door Stichting Goed Kamp worden aangeboden.

 2. De algemene voorwaarden zijn bindend voor zowel Stichting Goed Kamp als de recreant. De toepasselijkheid van andere dan deze algemene voorwaarden is expliciet uitgesloten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

 3. De bijzondere voorwaarden van een der terreinen te vinden op www.goedkamp.nl zijn eveneens bindend voor zowel Stichting Goed Kamp als de recreant.

 4. De beheerder is uw gastheer. Uw gastheer is vrijwel altijd op het terrein aanwezig. Mocht hij/zij om één of andere reden afwezig zijn dan vindt u daarover een mededeling op/bij het kantoor.

 5. De recreant draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die de recreant bezoeken en/of bij de recreant verblijven de overeenkomst en de voorwaarden naleven.

 6. De aanrijtijd is tussen 12:00 en 21:00 uur. Na 22:00 uur dient het rustig te zijn op het natuurkampeerterrein, het is na 23:00 uur niet toegestaan om op het terrein met een voertuig te rijden. Een gemotoriseerde voertuig dient na 23 uur op een parkeerplek aan de openbare weg geplaatst te worden

 7. kampeerauto/camper langer dan 6,5m of een tandem-asser zijn niet toegestaan.

 8. Op vertrekdag dient de kampeerplaats vóór 12.00 uur vrij gegeven te worden.

 9. U bent verplicht in het bezit te zijn van een natuurkampeerkaart. Deze kost €14,95 per kalenderjaar en geeft uw gezin of het maximale aantal van 4 personen (inclusief uzelf) toegang tot alle aangesloten natuurkampeerterreinen in Nederland. De kaart is te verkrijgen op het kampeerterrein of via natuurkampeerterreinen.nl

 10. Recreanten mogen alleen gebruik maken van radio/ televisie of andere geluidsbronnen wanneer deze absoluut niet hinderlijk hoor‐ of zichtbaar zijn voor mede recreanten. Hierdoor wordt de rust op het natuurkampeerterrein gewaarborgd. Ook om die reden wordt er verwacht dat het na 10.00 uur stil is op de natuurkampeerterreinen.

 11. Het is niet toegestaan voor kinderen onder de 16 jaar om zonder begeleiding van een meerderjarige op een staanplaats te overnachten.

 12. De op het terrein toegelaten houder van een Natuurkampeerkaart heeft recht op het plaatsen van een, in gezinsverband of ander gezelschap van max. 4 personen, te bewonen kampeermiddel,

 13. Het maximale verblijf op een kampeerplaats is 27 nachten.

 14. Het is niet toegestaan het kampeermiddel ’s nachts onbemand te laten.

 15. Het is verplicht het kampeermiddel volgens het reglement van het kampeerterrein na een aantal nachten te verplaatsen.

 16. Bij overtreding van de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder van Stichting Goed Kamp, heeft Stichting Goed Kamp het recht de recreant en iedere andere gebruiker, terstond van het natuurkampeerterrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de kampeertarief of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Artikel 3, Reserveren:

 1. Reserveren Kampeerterrein Zegenoord.  Een staanplaats kan van tevoren gereserveerd worden zie:                                                              www.goedkamp.nl/zegenoord/reserveren

 2. Reserveren Kampeerterrein Ruigenhoek: Op de dag van bedoelde aankomst kunt u na 9 uur bellen om te vragen of er plaats is. Is er plaats dan wordt die voor u vrijgehouden tot 21 uur op dezelfde dag. 

 3. De recreant dient de digitaal ontvangen reserveringsbevestiging van kampeerterrein Zegenoord op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch meegedeeld te worden aan de beheerder van Zegenoord

 4. Indien de digitale bevestiging/factuur niet binnen 5 dagen in het bezit is van de recreant, dan dient deze contact op te nemen met de Beheerder van Zegenoord. Bij het ontbreken van een juiste bevestiging/factuur, kan de recreant geen gebruik maken van de reservering.

 5. Stichting Goed Kamp behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

 6. Het is mogelijk om maximaal 27 nachten in een keer te reserveren via de website,

        6. In het hoogseizoen is het verplicht om bij een online boeking minimaal 5 nachten af te nemen.

Artikel 4, Betalingsvoorwaarden:

Bij aankomst of 1 dag voor vertrek op/van het kampeerterrein dient het volledige overeengekomen bedrag te worden betaald

Artikel 5, Wijzigingen:

 1. Een wijziging van de reservering dient tijdig telefonisch, of per email kenbaar gemaakt te worden bij de beheerder van Zegenoord. E-mail adres: aanmeldingzegenoord@goedkamp.nl. Telefoonnummer: 055-5052518

 2. Kleine veranderingen in de reservering kunnen bij aankomst op het terrein besproken worden met de beheerder 

Artikel 6, Annuleringsvoorwaarden:

 1. Niet verschenen: indien de recreant niet zonder nadere kennisgeving aan beheerder binnen 24-uur na overeengekomen aankomstdag is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. Het volledige kampeertarief blijft staan en Stichting Goed Kamp kan de gereserveerde plaats weer vrijgeven. De 24-uur gaan in vanaf 12:00 uur op afgesproken dag van aankomst.

Artikel 7, Kampeertarief, kampeertariefwijzigingen en toeristenbelasting:

 1. Het kampeertarief wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, die door Stichting Goed Kamp zijn vastgesteld.

 2. De genoemde kampeertarieven zijn exclusief. De te betalen toeristenbelasting is gelijk aan het door de betreffende gemeente waarin het natuurkampeerterrein ligt, berekende tarief.

 3. Alle kampeertarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 8, Bezoekersreglement:

 1. De natuurkampeerterreinen bevinden zich midden in kwetsbare natuurgebieden. Hierdoor gelden er bijzondere regels ten aanzien van recreanten en bezoekers. Deze regels kunt u vinden op de site van de Stichting Natuurkampeerterrein/ De Groene Koepel: http://www.natuurkampeerterrein.nl/natuurkampeerterreinen-informatie/wat-is-een-natuurkampeernatuurkampeerterrein/

 2. Voor bezoek, bijeenkomsten en vieringen geldt dat bezoek overdag en’s avonds niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting van het aantal personen dat in het kampeermiddel verblijft. Het bezoek dient om 22.00 uur het terrein verlaten te hebben. Degenen die willen overnachten dienen zich voor 21.00 uur ingeschreven te hebben bij de beheerder De recreant en zijn/haar gasten dienen géén (geluids-) overlast te veroorzaken voor andere recreanten.

 3. Groepsvorming (in de zin van grote families, vrienden groepen e.d.) met overnachtingen is op een natuurkampeerterrein niet toegestaan. Uit ervaring is gebleken dat groepsvorming standaard zorgt voor meer decibel aan geluid, dan op een natuurkampeerterrein wenselijk is. Voor groepen zie: www.goedkamp.nl/goedkamp/groepen en http://www.natuurkampeerterreinen.nl/kampeerders/groepskamperen/

Artikel 9, Vuurplaats, kampvuur en barbecue:

 1. Het maken van een open vuur bij het kampeermiddel is niet toegestaan.

 2. Op beide natuurkampeerterreinen van Stichting Goed Kamp is een speciale vuurplaats aanwezig. Deze vuurplaats mag in. overleg met de beheerder door de recreanten gebruikt worden.

 3. Het gebruik van een barbecue is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 4. Er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarige recreant.

 5. De barbecue moet minimaal 30 cm boven de grond staan en geen brandplekken op de grond veroorzaken.

 6. De barbecue mag niet worden aangestoken met licht ontvlambare vloeistoffen als benzine, spiritus, petroleum e.d.

 7. In de nabijheid van de barbecue dient tenminste 20 liter water klaar te staan.

 8. De barbecue dient alleen gebruikt te worden voor het bereiden van voedsel. Niet als stookplaats.

 9. Na afloop moeten de nog smeulende resten met water worden uitgeblust en/of met een laag zand worden gedekt.

 10. Het kan voorkomen dat er in bepaalde periodes geen vuur  gestookt en/of gebarbecued mag worden vanwege de droogte.Dit wordt dan op het natuurkampeerterrein door de beheerder  aangegeven.

 

Artikel 10, Huisdieren:

 1. Op onze natuurkampeerterreinen zijn huisdieren niet toegestaan.

 2. Onder huisdieren worden honden en katten verstaan. Wat betreft andere huidieren kunt u van te voren overleggen met de beheerder

Artikel 11, Aansprakelijkheid:

 1. De recreant is jegens Stichting Goed Kamp aansprakelijk voor schade en overlast die is veroorzaakt door zijn/haar doen of nalaten, dan wel dat van zijn/haar mederecreanten of bezoekers.

 2. Stichting Goed Kamp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

 3. diefstal, verlies, schade of letsel van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van haar natuurkampeerterreinen, dan wel door het gebruik van de op de natuurkampeerterreinen aanwezige faciliteiten, dan wel ontstaan door het onklaar raken of buiten werking zijn van deze faciliteiten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Stichting Goed Kamp of (één van) haar medewerkers;.

 4. schadeclaims voortvloeiend uit overlast veroorzaakt door derden;

 5. de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht;

 6. andere dan letsel‐ en overlijdensschade, voor zover deze schade het bedrag van € 455.000,‐ per gebeurtenis te boven gaat.

 

 1. Kennelijke druk‐ en zetfouten binden Stichting Goed Kamp niet.

Artikel 12, Toepasselijk recht:

Op de overeenkomst tussen Stichting Goed Kamp en de recreant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.

algemene voorwaarden Stichting Goed Kamp 2017, definitieve versie 19-04-2017